Sen Oku Diye Kapsamında Sunulan Kanun Metinleri

Veri sorumlusu sıfatıyla “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” olarak işbu elektronik form ile topladığımız kanuni temsilcisi/vasisi olduğunuz çocuğa ait kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecek, talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecektir. Detaylı bilgiye “Sen Oku Diye Programı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kanuni Temsilci/Vasi Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz.

18 yaş altı olmanız halinde detaylı bilgiye “Sen Oku Diye Programı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çocuk Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz.

SEN OKU DİYE PROGRAMI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇOCUK AYDINLATMA METNİ

MERHABA!

BİLGİLERİNİ BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

Biz Kimiz?

Biz katıldığın Sen Oku Diye Programını düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yiz.

Bizimle Paylaşmanı İstediğimiz Bilgilerin Hakkında Açıklamalar

 • 18 yaşını doldurmadığın için, senin sağlık bilgilerini kullanmak üzere ailenin veya kanuni temsilcinin iznine ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu izni verebilmeleri için anne, babanın veya kanuni temsilcinin kendileri ile paylaşacağımız bir izin belgesini imzalamaları gerekir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak tamamen sizin seçiminize bağlıdır.
 • Programa katılımın doğrultusunda başvuru sırasında adın, soyadın, T.C. kimlik numaran, vukuatlı nüfus kayıt belgen, kimlik fotokopin, cep telefonu numaran, kanuni temsilcini gösteren belgen, hesap cüzdanı fotokopin, gelir bilgilerin, var ise engellilik durumunu içerir sağlık kurulu raporun; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından programımızı doğru şekilde yürütmek, bir şikayetin olursa seni memnun edebilmek için gereken işlemlerin yapılması, programımız hakkında seni ve aileni bilgilendirmek ve gereken hallerde seninle veya ailenle iletişime geçebilmek amaçları için kayıt altına alınacaktır.
 • Adın, soyadın, T.C. kimlik numaran, vukuatlı nüfus kayıt belgen, kimlik fotokopin, cep telefonu numaran, kanuni temsilcini gösteren belgen, hesap cüzdanı fotokopin, gelir bilgilerin gibi kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun’un 5/2-ç bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-f bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir. İzin başlığı altında detaylı olarak açıklandığı üzere sağlık bilgisi kapsamında yer alan var ise engellilik durumunu içerir sağlık kurulu raporun açık rıza hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.
 • Kişisel bilgilerini, talep edilmesi halinde ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda devlet kurumlarıyla ve/veya sana hizmet verebilmek için sivil toplum kuruluşlarıyla zorunlu olduğu ölçüde paylaşıyoruz!

Bize Nasıl Ulaşabilirsin?

Kafana bir şey takılırsa veya bir şey sormak istersen ismini, soy ismini, anne ve babanın telefon numarası ve isimlerini yazarak kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine gönderebileceğin bir elektronik posta ile her zaman bize ulaşabilirsin.

Kendine iyi bak,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SEN OKU DİYE PROGRAMI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KANUNİ TEMSİLCİ/VASİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; şehit, yetim, öksüz ve engelli çocuklara verilecek eğitim yardımı kapsamında sunduğumuz hizmetlerden kanuni temsilcisi/vasisi olduğunuz çocuğu faydalandırmak adına çocuğa ait kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz iş süreçleri kapsamında kanuni temsilcisi/vasisi olduğunuz çocuğa ait kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, nüfus cüzdanı-kimlik fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi), iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, ikametgah belgesi), vatandaş işlem bilgileri (kanuni temsilciyi gösteren belge, gelir bilgisi, hesap cüzdanı fotokopisi, ispata elverişli bilgiler), engelli olunması halinde sağlık bilgileri (engellilik durumunu içerir sağlık kurulu raporu) bilgileriniz çevrimiçi elektronik formlar ve basılı formlar aracılığıyla, işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre bilgileri, log kaydı, cihaz MAC adresi bilgileri) elektronik cihazlar aracılığıyla toplanacak ve işlenecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Süreç özelinde işlenen kimlik, iletişim, vatandaş işlem, aile bireylerine ilişkin bilgiler kategorisine giren kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

İşlem güvenliği verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Engellilik hali bulunması durumunda işlenecek özel nitelikli kişisel veri sıfatını haiz sağlık veriler KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenecektir. Kanuni temsilcisi/vasisi olduğunuz çocuğa ait sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin rızanızın olmaması durumunda, tarafınızca yapılan eğitim yardımı başvurularının verdiğiniz bilgilerle sınırlı şekilde değerlendireceğini, açık rıza vermediğiniz sağlık bilgisi barındıran bilgi ve belgelerin değerlendirmeye konu alınmayacağını belirtmek isteriz.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 • Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine (Sivil Toplum Kuruluşları)

aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Daha önce bildirilen ve belediye sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15 Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk_bildirim@ibb.gov.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ibb@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Veri Sorumlusu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) tarafından, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla sunulan Sen Oku Diye Programı (“Program”) kapsamında; sosyal hizmet faaliyetleri ve ilgili faaliyetler kapsamında rıza vermem durumunda, kanuni temsilcisi/vasisi olduğum çocuğa İBB Sosyal İşler Yardım Esasları Yönetmeliği uyarınca başvurunun değerlendirilmesi ve gerekli destek hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla, kanuni temsilcisi/vasisi olduğum çocuğun sağlık verilerinin (engelli raporu bilgileri kapsamındaki bilgiler) işleneceği bildirilmiştir.

İBB tarafından sosyal ve ekonomik destek programı faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işleme amaçları, kişisel verilerin toplama yöntemi, kişisel veri işleme faaliyetinin dayandığı hukuki sebepler, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesindeki hak ve talepler konusunda “Sen Oku Diye Programı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten, rızamı her zaman Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na başvurarak geri çekebileceğim ve rızama ilişkin hususlarda değişiklik yapabileceğim konusunda bilgilendirildikten sonra;

- Kanuni Temsilcisi/Vasisi Olduğum Çocuğa Ait Sağlık Verileri (Engelli raporu kapsamındaki bilgiler)

 • Sağlık verilerinin işlenmesine izin veriyorum.